Lễ khánh thành Trụ sở Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp do Hanicons thi công

Lễ khánh thành Trụ sở Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp do Hanicons thi công