Khởi công Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp

Khởi công Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp